Illustration: Björn Bengtsson
Om du vill höra gärdsmygen sjunga, klicka på bilden ovan.


Yttranden, överklaganden, svar och beslut
Svar till Mark- och miljööverdomstolen om
Botkyrka kommuns överklagande av Mark- och miljödomstolens upphävande av Botkyrka kommuns beslut
att anta detaljplan Prästviken Mål P 1396-23, april 2023


Yttrande till Botkyrka kommun om förslaget till detaljplan 54:63 Hallunda gård, februari 2023

Mark- och miljödomstolen upphäver Botkyrka kommuns beslut att anta detaljplan for Prästviken del av Eriksberg 2:27 i Botkyrka, jan 2023

Överklagande till Mark- och miljödomstolen av detaljplan Prästviken, del av Eriksberg 2:27 i Botkyrka, juni 2022

Samrådssvar till Botkyrka kommun om detaljplan Hallunda gård, plannummer 54:63, aug 2020

Yttrande till Mark-och Miljödomstolen om ansökan avseende vattenverksamhet i Eriksberg Mål 7259-19, aug 2020

Yrkande till Mark- och miljööverdomstolen att detaljplanen för Tumba skog avvisas Målnr P 3772-19, maj 2020

Crane yrkar till Svea Hovrätt att Detaljplanen för Tumba skog i Botkyrka kommun ska upphävas. Mål nr P 3722-19 Aktbil 95, maj 2020

Yttrande - kompletterande synpunkter 3 - till Mark- och miljööverdomstolen om överklagandet avseende "Detaljplan Tumba skog", dec 2019

Yttrande - kompletterande synpunkter 2 - till Mark- och miljööverdomstolen om överklagandet avseende "Detaljplan Tumba skog", nov 2019

Yttrande - kompletterande synpunkter 1 - till Mark- och Miljööverdomstolen om överklagandet avseende "Detaljplan Tumba skog", sept 2019

Yttrande till Mark och miljööverdomstolen om "Täkt och återvinningsverksamhet i Hall och Snäckstavik M11916-17", sept 2019

Överklagan til Mark- och miljööverdomstolen om
detaljplanen för Tumba skog med yrkande på prövningstillstånd
är lämnad till Mark & Miljödomstolen för vidarebefodran till Mark- och Miljööverdomstolen, mars 2019


Yttrande till Trafikverket om Samrådsförslag Tvärförrbindelse Södertörn TRV 2017/27, dec 2018

Synpunkter till Sjöfartsverket från Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem om samrådsunderlag för inrättande av ny farled Landsort - Södertälje, nov 2018

Svar till Salems kommun om Detaljplan Norra Vitsippan plan nr 82:88, juni 2018

Kompletterande synpunkter till Botkyrka kommun avs Samrådssvar om detaljplan Slagsta Strand etapp 1 nov 2017, maj 2018

Remissvar till Botkyrka kommun om detaljplan övre Byrsta plannr 73-12, jan 2018

Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen av
dom med målnummer M 743-17, meddelad i Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, den 2017-12-06 avseende
”Tillstånd till täkt- och återvinningsverksamhet inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun och Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun, dec 2017


Yttrande till Salems kommun om "Förslag till vattenplan 2017-2021", okt 2017

Synpunkter till Sodra Porten AB om Samrad Eriksbergs Våtmark 2018, juli 2017

Yttrande till Salems kommun om "Förslag till översiktsplan för Salem 2030", juni 2017

Överklagande till Mark- och Miljödomstolen av Länsstyrelsens tillstånd tll bergtäkt Hall 41 Södertälje kommun och Snäckstavik 3110 Botkyrka kommun, feb 2017

Yttrande till Botkyrka kommun om planprogram Slagsta strand dnr sbf/2011:770, nov 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om förslag till vattenprogrammet Botkyrkas Blå Värden BBV, okt 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om detaljplan Tumba skog, sept 2016

Yttrande till Salems kommun om detaljplan Kungsgård och Björknäs i Rönninge 81-56, juni 2016

Yttrande till Trafikverket med anledning av öppet samråd om Tvärförbindelse på Södertörn, april 2016

Yttrande till Länsstyrelsen om utvidgning av Brinkbäckens naturreservat, dec 2015

Källdalen, en ostörd och rofylld oas i Rönninge, juni 2015

Överklagande till Mark- och_miljodomstolen, avseende beslut om antagande av detaljplan för Heliodal i Salem kommun plan nr 80-59 den 2014-03-12, maj 2015

Överklagande till Miljödepartementet Regeringskansliet, av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet vid Karlskronaviken i Salems kommun, maj 2015

Yttrande till Salems kommun om Karlskronaviken plan 80-47, mars 2015

Yttrande till Botkyrka kommun avseende förslag till detaljplan för del av Eriksberg 2:27, Prästviken, mars 2015

Yttrande till Salems kommun om detaljplan Heliodal, mars 2014

EU-kommisionen informeras om att projekt Hågelby familjepark fortsätter, dec 2013

Svar från EU om klagomål avseende
ett eventuelit olagligt statligt stöd från Botkyrka kommun till det privata foretaget Familjen Lindgren AB
vid markförsäljning, november 2013


Dom från Mark- och Miljödomstolen avseende detaljplan för del av Hågelby Familjepark, sept 2013

Yttrande till Salems kommun om Planforslag Ronninge Centrum 81-64, aug 2013

Yttrande till Botkyrka kommun om reviderad detaljplan Hågelby familjepark, maj 2013

Yttrande till Salems kommun om detaljplan Rönninge Centrum, april 2013

Länsstyrelsens beslut avseende Naturskyddsförengen i Botkyrka-Salems överklagande av del av detaljplan familjepark i Hågelby, mars 2013

Yttrande till Svevia om Information/samråd rörande ny Bergtäkt Hall-Snackstavik dnr 551-30676-2013, mars 2013

Yttrande till Salems kommun om detaljplan för Karlskronavikenområdet, februari 2013

Synpunkter till Länsstyrelsen om översyn utvidgat strandskydd Botkyrka-Salem, januari 2013

Kompletteringar av överklagande till Miljödepartementet Regeringskansliet av Länsstyrelsens beslut att
upphäva strandskydd Hågelby-Skrefsta, december 2012


Överklagande tll Länsstyrelsen av Botkyrka kommuns beslut Detaljplan del 1 av familjeparken Hågelby, juli 2012

EU-anmälan Botkyrka kommuns beslut detaljplan Hågelby, juni 2012

Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskydd i delar av detaljplan för del av familjepark vid Hågelby, mars 2011

Komplettering av yttrande till Botkyrka kommun om detaljplan 24-04 Hågelby, januari 2011

Remissvar till Botkyrka kommun Sammanfattning 4 yttranden om Detaljplan 24-04 Hågelby, Del av familjeparken Hågelby, januari 2011

Yttrande till Botkyrka kommun om samrådshandling avseende program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov, december 2010

Sammanstallning samradsyttranden från Botkyrka kommun om detaljplan familjepark Hågelby, juni 2010

Synpunkter till Botkyrka kommun om familjeparken Hågelby, maj 2010

Sammanstallning samradsyttranden fran Botkyrka kommun om tidigt samrad Program Hagelby Eriksberg Lindhov, mars 2010

Synpunkter till Botkyrka kommun om Klimatstrategin för Botkyrka 2009, mars 2009

Synpunkter till Botkyrka kommun om Upplevelseparken i Hågelby, november 2007

Yttrande till Botkyrka kommun om detaljplaneprogram för området Dynamiten (P 60-30), mars 2005