Miljöbalk och Flygplats för vem?


Det var för 700 miljoner jordiska nykomlingar sedan, eller 7 år sedan, som Sverige 1992 undertecknade dokumentet Agenda21 i RIO. Då uppmanades regeringar i alla länder och kommuner att ta fram handlingsplaner, för en hållbar utveckling på naturens villkor för nästa århundrade. Detta åtog sig även den svenska regeringen. Myndigheter, kommuner och gräsrötter följde regeringens uppmaning. Många handlingsplaner och visioner om en tryggare framtid har utarbetats, för att spara våra jordiska tillgångar till kommande generationer.

Nu står vi på nytt inför hotet om en ny flygplats söder om Stockholm som ingen berörd kommun tycks vilja ha på just sin "tomt". En flygplats medför långt mer än ''bara" buller, fotogendoft och sänkta värden på privata fastigheter m m. Det betyder sänkta frilufts- och naturvärden i Lidas närhet. Vi får räkna med helt ny infrastruktur av vägar, parkeringsplatser, affärer, stormarknader, gods och -bränsletransporter, bussar och tågförbindelser. Man kommer att behöva förändra landskapet, spränga och frakta bort kväverika bergmassor för att kanske fylla ut håligheter, fälla skog, ika ut och torrlägga områden. Ett av de två Tullinge-alternativen går precis genom Bockån, en av Södertörns artrikaste biotoper med hotade arter och det andra flygplatsalternativet alldeles intill.

Hallalternativet ligger syd-väst om Grödinge kyrka, även det på Botkyrkas mark. ed förhärskande syd- och sydvästliga vindar kommer luftföroreningarna från flyg och markbunden trafik att driva mot Uttran, Salem och Tumba. De redan nu så kväverika och syrefattiga sjöarna Uttran och Malmsjön drabbas av ännu mer kvävenedfall. Kagghamraån med sitt riksintresse, känsliga vattensystem och naturlig reproduktionsplats för laxöring ligger även den i farozonen.

Kan ett samhälle och transportsystem expandera i all oändlighet? Det finns skärningspunkter för lönsamhet och det finns skärningspunkter för vad naturen och människor tål, innan de flyttar.

I miljöbalkens 2:a kap. Allmänna hänsynsregler står det:

"En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.

--------

3§ Mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

-------

6§ Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket."

Vad som sägs här gäller dock inte!!! Om regeringen har tillåtit verksamheten enligt miljöbalken 17 kap. 1§, 3§ eller 4§, vilket sätter skyddsmöjligheterna i 2 kap. ur spel.

Regeringen med Göran Persson har uttalat en vilja att föra Sverige mot en ekologisk hållbar framtid. Finns det verkligen en vilja eller är det som vanligt tomt ekologiskt pratlödder?

Kommer regeringen att tvingas på oss en flygplats genom att köra över naturintressen och medborgare med hjälp av miljöbalken?

För vem är miljöbalken skriven om den inte gäller ??? I alla fall inte för ett hållbart samhälle och naturen om vi ändå får en flygplats.

Slut upp i kampen mot flygplatsen.

Jan "Poppe" Govella
Våren 1999

Tillbaka