Kan sämre luft i Huddinge rädda jorden från växthuseffekten?

Forts. Kan sämre luft i Huddinge rädda jorden från växthuseffekten

Tänk er motsvarande lagstiftning på något annat område, att den som störs av ett radioaktivt utsläpp, eller något utsläpp av farliga ämnen i vatten eller mark måste anmäla det till kommunen som då - eventuellt - gör något åt de hälsofarliga utsläppen. Om den - från sin upphöjda och objektiva position - bedömer att det är störande. Och om ingen rapporterar sig direkt störd så forstätter utsläppen som om inget har hänt. Om samma princip hade gällt för utsläpp av växthusgaser, hur långt hade vi då kommit i arbetet att minska dessa utsläpp? Hur många hade anmält att de stör sig på sin grannes oljeeldning för att den släpper ut för mycket koldioxid?

Redan 1949 kom forskningen fram till att cigarettrök gav upphov till lungcancer. Ändå fortsatte rökandet att öka under flera decennier efter det, allt medan myndigheter gjorde mycket lite eller inget alls.

Omfattningen av problemen med vedeldning har "bara" varit kända sedan 1990-talets början, och spridningen av denna kunskap från experter till oss vanliga dödliga är alltjämt dålig, och den information som ges från myndighetshåll har i bästa fall allt som oftast som utgångspunkt att problemen med vedeldning är begränsade och individuella. I sämsta fall är ingången att vedeldning är trevligt, billigt och inte bidrar till växthuseffekten - men också kan ha tråkiga bieffekter (som att utsläppen av hälsofarliga ämnen är mångfalt större än med andra uppvärmningsalernativ).

Icke desto mindre är småskalig vedeldning efter vägtrafiken den enskilt största källan till utsläpp av cancerframkallande partiklar i luften. Till skillnad från biltrafikens utsläpp som är koncentrerade till de största trafiklederna sker utsläppen från vedeldning dock bokstavligen talat mitt i våra villa- och radhusområden.

Så långt hur verkligheten ser ut. Finns det någon ljusning i sikte? Ja, det finns det. Hjälpen är på väg - men vi avgör själva om vi vill ta emot den.

I den senaste miljömålspropositionen som regeringen presenterade i våras finns en viktig öppning som rätt använd kan innebära stora miljö- och hälsovinster. I den föreslås att kommunerna skall få möjlighet att besluta om begränsningar för vedeldning i områden där de orsakar problem. Det innebär att kommunerna inte längre kan hänvisa till att de inget kan göra. Nu får kommunerna större befogenhet att göra något åt de stora utsläpp av farliga ämnen som vedeldningen ger upphov till i många av våra bostadsområden.


I ett första steg vore det därför rimligt om kommunen initierade mätningar av luftkvaliteten i småhus- och radhusområden där vedeldning är vanligt och - i avsaknad av åtgärder som hejdar utvecklingen - blir allt vanligare.

I ett andra steg borde Huddinge kommun kunna göra som ett antal andra kommuner, bl.a. Jönköping redan 1998 och i år vår grannkommun Haninge: upprätta en "miljöstrategi för fastbränsleeldning". I Jönköpings fall innebär den att all vedeldning från och med förra året måste ske med miljögodkänd panna och mot ackumulatortank - i de delar av kommunen där vedeldning överhuvudtaget är tillåten vill säga. En del av miljöstrategin för fastbränsleeldning är nämligen att kommunen delas in i olika områden - gröna, gula och röda - med avseende på hur geografin ser ut och vad den innebär för möjligheten att elda med ved utan allt för stora hälsorisker. Särskilt restriktiva är reglerna i områden med stora höjdskillnader, eftersom risken för störningar och därmed hälsoriskerna där är som störst. Om detta kan man även läsa på Huddinge kommuns hemsida, men där är det endast fråga om rekommendationer till vedeldaren: att inte elda när det är mycket kallt och vindstilla vintertid eftersom röken då lägger sig i området, att inte elda när vinden ligger på mot fastigheter i omgivningen som är högre belägna, eller överhuvudtaget elda alls om någon granne i omgivningen störs. Bra rekommendationer som dock inte är annat än kraftfulla slag i luften eftersom precis ingenting görs för att de skall efterlevas.

I Huddinges fall är det lätt att se att motsvarande stränga policy som i Jönköping skulle innebära långtgående miljövinster eftersom våra småhusområden är både tättbebyggda och nivåskillnader mellan husen är vanliga - varför kraftiga inskränkningar i eldandet skulle bli aktuellt här.

Naturskyddsföreningen driver på nationell nivå frågan om skärpta krav och hårdare restriktioner för vedeldning. Det är givetvis viktigt. Men eftersom det är i kommunerna nycklarna till att åtgärda problemen finns är det än viktigare - ja helt avgörande - att det centrala arbetet följs upp med ett lokalt engagemang. Det är på oss som bor och andas luften här i Huddinge det beror. Att öka utsläppen av farliga ämnen för att komma tillrätta med växthusgaserna är lika tokigt som det låter. Vägen ur fossilberoende och bort från stora utsläpp av växthusgaser kan och måste gå via alternativ som är bra både för den globala miljön och för oss människor som lever och verkar på denna glob. Så är det dessvärre inte idag, men kan tack vare regeringens miljömålsproposition bli så. Om vi och kommunen vill.

Fredrik Fällman
Medlem i Naturskyddsföreningen