Yttranden, överklaganden, svar och beslut

Samrådssvar till Botkyrka kommun om detaljplan Hallunda gård, plannummer 54-63, aug 2020

Yttrande till Mark-och Miljödomstolen om ansökan avseende vattenverksamhet i Eriksberg Mål 7259-19, aug 2020

Yrkande till Svea Hovrätt att detaljplanen för Tumba skog avvisas Målnr P 3772-19, maj 2020

Crane yrkar till Svea Hovrätt att att Detaljplanen för Tumba skog i Botkyrka kommun ska upphävas Mål nr P 3722-19 Aktbil 95, maj 2020

Yttrande - kompletterande synpunkter 3 - till Mark- och miljööverdomstolen om överklagandet avseende "Detaljplan Tumba skog", dec 2019

Yttrande - kompletterande synpunkter 2 - till Mark- och miljööverdomstolen om överklagandet avseende "Detaljplan Tumba skog", nov 2019

Yttrande - kompletterande synpunkter 1 - till Mark- och Miljööverdomstolen om överklagandet avseende "Detaljplan Tumba skog", sept 2019

Yttrande till Mark och miljööverdomstolen om "Täkt och återvinningsverksamhet i Hall och Snäckstavik M11916-17", sept 2019

Överklagande ang "Detaljplan Tumba skog" med yrkande på prövningstillstånd är lämnad till Mark & Miljödomstolen
för vidarebefodran till Mark- och Miljööverdomstolen, april 2019


Yttrande till Trafikverket om samrådsförslag "Tvärförbindelse Södertörn TRV 2017/27", dec 2018

Synpunkter till Sjöfartsverket om samrådsunderlag för "Inrättande av ny farled Landsort - Södertälje", nov 2018

Synpunkter till Sodra Porten AB om "Samråd Eriksbergs Våtmark 2018", juli 2018

Svar till Salems kommun om "Detaljplan Norra Vitsippan plan nr 82-88", juni 2018

Kompletterande synpunkter till Botkyrka kommun avs "Samrådssvar om detaljplan Slagsta Strand etapp 1 nov 2017", maj 2018

Remissvar till Botkyrka kommun om "Detaljplan Övre Byrsta plannr 73-12", jan 2018

Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen avseende Svevias tillstånd till "Täkt- och återvinningsverksamhet Hall-Snäckstavik", dec 2017

Yttrande till Salems kommun om "Förslag till vattenplan 2017-2021", okt 2017

Yttrande till Salems kommun om "Förslag till översiktsplan för Salem 2030", juni 2017

Överklagande till Mark- och Miljödomstolen av Länsstyrelsens tillstånd till Svevia avseende "Bergtäkt Hall 41 i Södertälje och Snäckstavik 3110 i Botkyrka", feb 2017

Yttrande till Botkyrka kommun om "Planprogram Slagsta strand dnr sbf/2011:770", nov 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om förslag till "Vattenprogrammet Botkyrkas Blå Värden BBV", okt 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om "Detaljplan Tumba skog", sept 2016

Yttrande till Salems kommun om detaljplan "Kungsgård och Björknäs i Rönninge 81-56", juni 2016

Yttrande till Trafikverket om samrådsförslag "Tvärförbindelse på Södertörn TRV 2015/19092", april 2016

Yttrande till Länsstyrelsen om "Utvidgning av Brinkbäckens naturreservat", dec 2015

Källdalen, en ostörd och rofylld oas i Rönninge, juni 2015

Överklagande till Regeringskansliet Miljödepartementet, av Länsstyrelsens beslut att "Upphävande av strandskyddet vid Karlskronaviken i Salems kommun", maj 2015

Yttrande till Länsstyrelsen om "Svevias ansökan avseende Bergtäkt Hall-Snäckstavik", mars 2015

Yttrande till Salems kommun om "Planförslaget Karlskronaviken 80-47", mars 2015

Samrådssvar till Botkyrka kommun om "Detaljplan för del av Eriksberg 2:27, Prästviken", mars 2015

Yttrande till Salems kommun om "Detaljplan Heliodal, mars 2014"

EU-kommisionen informeras om att "Projekt Hågelby familjepark fortsätter", dec 2013

Svar från EU om klagomål avseende ett eventuelit olagligt statligt stöd från Botkyrka kommun till det privata foretaget Familjen Lindgren AB vid markförsäljning, nov 2013

Nacka tingsrätt Mark o miljödomstolen avslår överklagande från Botkyrka kommun avs "Länsstyrelsens beslut om Hågelby familjepark", sept 2013

Yttrande till Salems kommun om "Planforslag Ronninge Centrum", aug 2013

Yttrande till Botkyrka kommun om "Reviderad detaljplan Hågelby familjepark", maj 2013

Yttrande till Salems kommun om "Detaljplan Rönninge Centrum", april 2013

Länsstyrelsens beslut att avvisa Överklagandet från oss mfl om "Detaljplan för del av nöjespark i Hågelby", mars 2013

Yttrande till Svevia med anledning av samråd avsende "Förslag till ny bergtäkt Hall-Snäckstavik", mars 2013

Yttrande till Salems kommun om "Detaljplan för Karlskronavikenområdet", februari 2013

Synpunkter till Länsstyrelsen om "Översyn utvidgat strandskydd i Botkyrka-Salem", januari 2013

Kompletterande tillägg till överklagande av "Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskydd Hågelby-Skrefsta" till Regeringskanliet Miljödepartementet, december 2012

Överklagande till Länsstyrelsen av Botkyrka kommuns "Beslut om detaljplan 24-04, Hågelby", juli 2012

EU-anmälan Botkyrka kommuns "Beslut detaljplan Hågelby", juni 2012

Överklagande av Länsstyrelsens "Beslut att upphäva strandskydd inom delar av detaljplan för del av familjepark Hågelby", mars 2011

Komplettering remissvar till Botkyrka kommun om "Detaljplan 24-04 Hågelby Del av familjeparken", januari 2011

Remissvar till Botkyrka kommun om "Detaljplan 24-04 Hågelby Del av familjeparken", januari 2011

Yttrande till Botkyrka kommun över samrådshandling om "Programförslaget oktober 2010 avseende Hågelby, Eriksberg och Lindhov", december 2010

Yttrande till Botkyrka kommun om "Detaljplan Hågelby", maj 2010

Synpunkter till Botkyrka kommun på de "Tidiga samrådshandlingarna om Hågelby, Eriksberg och Lindhov", december 2009

Synpunkter till Botkyrka kommun om "Klimatstrategi för Botkyrka 2009", mars 2009

Samrådsyttrande till Botkyrka kommun om "Detaljplaneprogram för området Dynamiten (P 60-30)", mars 2005