Till
Botkyrka Kommun
Tekniska förvaltningen
147 85 Tumba

Samrådsyttrande över detaljplaneprogram
för området Dynamiten (P 60-30)

Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att upprätta ett detaljplaneprogram för bostadsbebyggelse i Vinterskogen på delar av fastigheterna Ensta 1:65, Tumba 8:241 och 8:243.

Följande områden har föreslagits:

  1. Området är beläget strax söder om Sylvanders väg.
  2. Området är beläget i Lavretsvägens förlängning söderut.
  3. Området är beläget söder om Kärrvägen, mellan Broängsskolan och Dalvägen.

Naturskyddsföreningen avstyrker exploatering i samliga ekologiskt mycket känsliga områden 2, 3 och i synnerhet område 1, då de gränsar till ett Natura 2000-område.
Naturskyddsföreningen föreslår en MKB samt en förnyad och fördjupad inventering av lavar, fåglar kärlväxter och insekter. För framtida forskning är bevarandet av dessa höga vetenskapliga naturvärden av stor vikt.

I riksdagsskrivelsen (2001/02:173) fastslår regeringen: "Att långsiktigt reservera mark och vatten för friluftsliv och biologisk mångfald är lika viktigt och självklart som att reservera mark för t ex vägar och järnvägar, bostäder och arbetsplatser." Om det ska vara möjligt att skapa en funktionell "grön infrastruktur" i regionen krävs ett löpande samarbete mellan en rad aktörer, främst i de berörda kommunerna.

Motiveringar
Centrala delar av området har föreslagits som naturreservat av kommunen och länsstyrelsen.

I översiktsplanen som antogs så sent som 2002-10-31 anges oförändrad markanvändning, borde rimligen gälla. Enligt Tekniska förvaltningens bedömning är exploateringen "så liten att den inte strider mot översiktsplanen". Vår bedömning är att om översiktplanen frångås, så tappar den allmänhetens förtroende. Risken är då stor att ytterligare naturexploateringar föreslås med motiveringen att det är redan bebyggt och att infrastruktur finns framdragen.

Naturskyddsföreningen finner det anmärkningsvärt att så värdefulla områden föreslås, mot bakgrund av de fina miljö och natursatsningar som Botkyrka kommun under åratal gjort och profilerat sig med. Detta kan i stället leda till att attraktionsvärdet i berörda områden sänks.
Att exploatera och riskera så värdefulla områden för "ett mindre antal bostäder" förvånar.

Landskapet
Detta vackra karakteristiska sprickdalslandskap med sjöar berg och skog har genom sin storlek med skiftande karaktärer ett högt och stigande naturvärde, då delar har lämnats för fri utveckling under en längre tid. Exploateringen i något eller några av de nämnda områdena kommer osvikligt att leda till övergrepp på jungfrulig mark, genom sprängning, vägdragning m m i den gröna länken mellan Bornsjö- och Hanvedskilarna. Vilket resulterar i en onödig landskapsförstöring.

Ekologi
Ekologi, läran om organismers samband, i vårt fall i Vinterskogens diversifierade landskap. De föreslagna områdena 1,2 och 3 är delar i ett större ekologiskt sammanhang. Det är därför viktigt att bedöma helheten, än att bara betrakta ett eller två områden enskilt. Dessa områden är spridningskorridorer för den biologiska mångfalden för däggdjur, fåglar, växter m m.

Programområde 1 är gränsande till Natura 2000-området men även 2 och 3 utgör även viktiga buffertzoner för att bibehålla skyddet åt ekosystemen vid störningar mellan bebyggelse och naturområden.

Brosjön, Mellansjön och Övrasjön är belägna i känsliga områden där Skogsvårdsstyrelsen och Naturskyddsföreningen funnit arter som indikerar höga naturvärden.

Skogsnycklar, Laxticka, Hapalopilus salmonicor, Vedticka, Phellinus viticola, Blodticka Gloeoporus taxicola, Blåmossa Leucobryum glaucum och Tallticka Phellinus pini som föredrar över 100 åriga tallar, indikerar skoglig kontinuitet. Ekologiskt intressanta nyckelarter såsom större hackspett Dendrocopus major , mindre hackspett Dentrocopus minor, spillkråka Dryocopus martius, gröngöling Picus viridis, sparvuggla Glaucidium passerinum, trädpiplärka Anthus trivialis finns i området.

Även den av Sven G. Nilsson professor i ekologi vid Lunds Universitet utvecklade sk. Fem Ess metoden "Spåra Skyddsvärd Skog i Södra Sverige" pekar på att höga naturvärden finns i sjöarnas kringområden. Det vill säga förekomsten av 4 indikatorer: 1 hackspettar, 2 kärlväxter, 3 lavar och 4 vedskalbaggar

Klimat
Det råder förhärskande sydväst vindar som sveper utefter sjöarna Övrasjön, Mellansjön och Brosjön. Om träd avverkas, kan en ökad vindpåverkan på den nuvarande högt belägna och den nya tänkta bebyggelsen förväntas. Turbulensen torde särskilt kunna uppstå i område 1 och 2 med sina närliggande branter.

Temperaturskillnaden sommartid, mellan den befintliga kallare grönstrukturen och den varmare bebyggelsen, med sina hårdgjorda ytor, ger behagligare temperaturer. Vid en exploatering kommer temperaturskillnaden att störas och försämra luftutbytet.

Trafik & Buller
Vid en exploatering bör trafikbullret utredas på ett tidigt skede. Varje hushåll bidrar vanligen med i genomsnitt ca 4 trafikrörelser per dygn, till arbeten, skolor och övriga aktiviteter, förutom serviceinriktad trafik. Detta kommer att leda till ytterligare buller, damm, utsläpp och trafikfaror till nackdel för de boende utefter de redan trånga gatorna. För att lösa dessa problem krävs trädfällningar, förstärkningar av vägar, bräddningar eventuellt rondeller, hårdgjorda ytor för parkeringar m m. på de begränsade ytorna. I de ekologiskt känsliga bäckravinerna t ex. Lavretsvägens ravin vore detta förödande.

Träd bör få stå kvar av följande skäl. Dessa är kväve och -dammuppfångande, har erosions och -bullerdämpande effekter. I rapporten Grönstrukturen i Stockholmsregionen från Stockholms läns Landsting, framgår att " ett hektar blandad lövskog kan uppskattningsvis fånga upp ca 15 ton dammstoft per år. Hos gran är uppfångningsförmågan minst 2-3 gånger större". Att behålla grönstrukturer, kring bebyggelse ger även en förstärkt friskluftstillförsel och filtrering av damm.

Friluftslivet
I rapporten om fritid i natur ( FIN88 ) ingår programområdena 1 & 2 i Vinterskogen/Ensta och är ett av fem områden man ger högsta prioritet som friområde samt bedöms omistliga för friluftslivet.

Enligt detaljplaneprogrammet är "hela området värdefullt för friluftslivet", och "befintliga stigar skall även vid exploatering förbli tillgängliga".

Stigarna som går in i Vinterskogen från Lavretsvägens förlängning är en av tre viktiga inkörsportar från denna del av samhället Uttran. Det är mycket viktigt att de är väl tillgängliga, med ordentlig bredd. I den nuvarande bebyggelsen, finns några få passager mellan tomter till skogen, men dessa är alldeles för smala. Från Lavretsvägen slut går en stig som användes mycket flitigt av skolbarn till o från Broängsskolan. Från denna går en stig mot SV som leder in i Vinterskogens centrala del, mot det föreslagna naturreservatet. även den stigen, och de stigar som grenar ut sig måste förbli tillgängliga.

En god tillgång till naturen utan att ha bil är en viktig miljöaspekt. Vinterskogen har stor betydelse, inte bara för boende i Uttran, utan även för boende i Broängen, Segersjö och den närmaste delen av Tumba. För de boende i Uttran är detta närströvområdet, och därför måste dessa stigar bevaras med ordentlig bredd, samt med skydd inskrivet i detaljplan mot användning av stigen för kompoständamål eller bil- båt- och husvagnsparkering.

Vi är övertygade om att ett bevarandet av den tätortsnära Vinterskogen leder till högre ekosociala vinster, bibehållna och högre attraktionsvärden för Botkyrka som kommun på längre sikt.

Sjöarna
Vattnet i Övrasjön, Mellansjön och Brosjön håller mycket hög kvalité. Den höga vattenkvalitén i Övrasjön har sitt ursprung från ett kraftigt grundvattenstillflöde samt näringsfattig omgivning. I Mellansjön och Brosjön finns Vattenaloe Stratiotes aloides som betecknas som sällsynt.

En exploatering särskilt i områdena 1 och 2, skulle vid t ex. sprängning kunna medföra att kväverika föreningar från sprängmassor förutom läckande dagvatten förstör kvalitén.

Vattenskyddsområde
Enligt detaljplaneprogrammet får inte dagvatten från hårdgjorda ytor infiltreras, utan skall ledas bort. Vart? Från område 1 till Utterkalven? Från område 2 till Utterkalven? Är inte Utterkalven nog förorenad som den är? Här krävs MKB och eventuellt en vattendom. Hur påverkar detta kommunens skyldighet att i framtiden ta ekonomiskt ansvar för en restaurering av Utterkalven och vattenområden nedströms?

Botkyrka 2005-03-26

Med vänlig hälsning
för styrelsen i Botkyrka och Salem

Jan Govella ordf. Arne Söderbom v. ordf.
Tel. 530 37170 Tel. 053 35953
Mob. 070 788 42 83
jan.govella@swipnet.se arne.sd@telia.com

Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem
c/o Arne Söderbom
Rosendalsvägen 4
147 63 Uttran

Till artiklar Till startsidan