Yttranden, överklaganden, svar och beslut

Överklagan ang detaljplanen för Tumba skog med yrkande på prövningstillstånd är lämnad till Mark & Miljödomstolen
för vidarebefodran till Mark- och Miljööverdomstolen, april 2019


Yttrande till Trafikverket om Samrådsförslag Tvärförbindelse Södertörn TRV 2017/27, dec 2018

Synpunkter till Sjöfartsverket om Samrådsunderlag för inrättande av ny farled Landsort - Södertälje Dnr 18-03264 2018-08-31, nov 2018

Synpunkter till Sodra Porten AB om Samrad Eriksbergs Våtmark 2018, juli 2018

Svar till Salems kommun om Detaljplan Norra Vitsippan plan nr 82-88, juni 2018

Kompletterande synpunkter till Botkyrka kommun avs samrådssvar om Detaljplan Slagsta Strand etapp 1 nov 2017, maj 2018

Synpunkter till Botkyrka kommun på Förslag till detaljplan för Prästviken del av Eriksberg 2:27 m.fl, april 2018

Remissvar till Botkyrka kommun om Detaljplan Övre Byrsta plannr 73-12, jan 2018

Yttrande till Salems kommun om "Förslag till vattenplan 2017-2021", okt 2017

Yttrande till Salems kommun om "Förslag till översiktsplan för Salem 2030", juni 2017

Överklagande till Mark- och Miljödomstolen av Länsstyrelsens Tillstånd
tll bergtäkt Hall 41 i Södertälje och Snäckstavik 3110 i Botkyrka, feb 2017


Yttrande till Botkyrka kommun om Planprogram Slagsta strand dnr sbf/2011:770, nov 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om Förslag till vattenprogrammet Botkyrkas Blå Värden BBV, okt 2016

Yttrande till Botkyrka kommun om Detaljplan Tumba skog, sept 2016

Yttrande till Salems kommun om Detaljplan Kungsgård och Björknäs i Rönninge 81-56, juni 2016

Yttrande till Trafikverket med anledning av Öppet samråd om Tvärförbindelse på Södertörn, april 2016

Yttrande till Länsstyrelsen om Utvidgning av Brinkbäckens naturreservat, dec 2015

Källdalen, en ostörd och rofylld oas i Rönninge, juni 2015

Överklagande till Miljödepartementet Regeringskansliet av Länsstyrelsens Beslut
att upphäva strandskyddet vid Karlskronaviken i Salems kommun, maj 2015


Yttrande till Salems kommun om Planförslag Karlskronaviken 80-47, mars 2015

Yttrande över förslag till Detaljplan för del av Eriksberg 2:27, Prästviken, mars 2015

Yttrande till Salems kommun om Detaljplan Heliodal, mars 2014

EU-kommisionen informeras om att projekt Hågelby familjepark fortsätter, dec 2013

Svar från EU om Klagomål avseende ett eventuelit olagligt statligt stöd från
Botkyrka kommun till det privata företaget Familjen Lindgren AB vid markförsäljning, nov 2013


Dom från Nacka tingsrätt Mark o miljödomstolen om Botkyrka kommuns överklagande av
Länsstyrelsens beslut om Hågelby familjepark, sept 2013


Yttrande till Salems kommun om Planforslag Ronninge Centrum, aug 2013

Yttrande till Botkyrka kommun om Reviderad detaljplan Hågelby familjepark, maj 2013

Yttrande till Salems kommun om Detaljplan Rönninge Centrum, april 2013

Länsstyrelsens Beslut om överklagandet av nöjespark i Hågelby, mars 2013

Yttrande till Salems kommun om Detaljplan för Karlskronavikenområdet, februari 2013

Synpunkter till Länsstyrelsen om Översyn av utvidgat strandskydd Botkyrka-Salem, januari 2013

Kompletteringar överklagande till Regeringskansliet Miljödepartementet av Länsstyrelsens Beslut
att upphäva strandskydd inom delar av detaljplan Hågelby familjepark, december 2012


Överklagande till Länsstyrelsen av Botkyrka kommuns Beslut om detaljplan 24-04, Hågelby, juli 2012

EU-anmälan Botkyrka kommuns Beslut detaljplan Hågelby, juni 2012

Överklagande till Länsstyrelsen av deras Beslut att upphäva strandskydd inom delar av detaljplan Hågelby familjepark, mars 2011

Komplettering remissvar om Detaljplan 24-04 Hågelby, januari 2011

Remissvar om Detaljplan 24-04 Hågelby, januari 2011

Yttrande om Programförslaget om Hågelby, Eriksberg och Lindhov, december 2010

Yttrande om Detaljplan Hågelby, maj 2010

Synpunkter på de Tidiga samrådshandlingarna om Hågelby, Eriksberg och Lindhov, december 2009

Synpunkter på Klimatstrategi för Botkyrka, mars 2009

Samrådsyttrande över Detaljplaneprogram för området Dynamiten (P 60-30), mars 2005